Dernek Tüzüğümüz

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği’dir.
Derneğin Merkezi: İstanbul’dur

MADDE 2:
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri
Derneğin Amacı, Beyoğlu’nu güzelleştirmek, sosyal ve kültürel bakımından, şehircilik ve imar yönünden en üst düzeye getirmektir.
Dernek bu amaçla:
1-Kültürel, sosyal ve sportif her türlü faaliyetlerde bulunur. Örnek bir Beyoğlu imajı yaratmak, bu derneğin maksat ve mevzuuna hizmet edecek kişi ve kuruluşlan birleştirmek, konuyu geliştirmek ve devamlı gündemde tutmak yolunda girişimlerde bulunur.
2- Geziler tertip eder.
3- Her türlü sergiler ve sanatsal etkinlikler organize eder.
4- Defileler, fuarlar ve her türlü gösteriler düzenler.
5- Tiyatro, temsil faaliyetlerinde bulunur. Sinema, tiyatro, galeri gibi yerleri kiralar. Sair anlaşmalarda kullanılır veya satın alır.
6- Konser, balo, yemek, sünnet düğünü gibi toplantılar düzenler.
7- Kültürel ve sosyal açıdan gelişmeyi sağlamak amacıyla konferans, panel, açık oturum ve her türlü program düzenler.
8- Faaliyetleri organize için komite ve çalışma timleri kurar.
9- Basın ve yayın faaliyetlerinde bulunur, her türlü halkla ilişkiler ve kamuoyu yaratma organizasyonlar yapar.
10 Beyoğlu ve İstanbul Anakent belediyesine gereken yardım ve işbirliğinde bulunur.
11- Dernek; amaçlanma ve yasal kurallara uygun bulunmak koşulu ile uluslararası çalışma ve işbirliği kapsamında, uluslararası demokratik kuruluşlarla, kurumsal veya sektörel düzeyde işbirliği ve ortak girişim olanaklan oluşturabilir. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar organize edebilir.
12- Dernek; Mülki İdare Amirliğine önceden ve usulüne uygun olarak bildirimde bulunmak koşulu ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan her türde ayni ve nakdi yardımı, bankalar aracılığı ile alabilir.
13- Dernek, kendisini ilgilendiren konularda; düşünce ve eylem birliği oluşturmak ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, diğer dernek vakıf veya benzeri Sivil Toplum kuruluşları ile ortak platformlar oluşturabilir.
14- Dernek yurt içinde veya yurt dışındaki Federasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlara her seviyede katılıp sözleşme ve diğer organizasyonlara taraf ve üye olabilir.

MADDE 4:
Derneğe Üye Olmak, Üyelikten Çıkma ve Çıkanlmalannan Şart ve Şekilleri, Üyelik Hakları
1- Derneğe Üye Olma Derneğin amaçlarına ve tüzük hükümlerine uygun davranmayı kabul eden, Dernekler Yasası ve ilgili diğer yasal kurallara göre derneklere üye olabilme yeterliliğine sahip bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğin ASIL ve ONURSAL olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Derneğin Asıl üye olabilmek için en az iki asıl üye tarafından yazılı olarak önerilmek gerekir. Önerilen üye adayı hakkında, dernek yönetim kurulunca, 30 gün içinde, üyelik isteminin red veya kabulü yolunda bir karar alınarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. T.C. Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için, Türk Vatandaşlarında aranan koşullar yanında, Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olmaları gerekir. Tüzel kişi üyelerin, yönetim kurulu başkanı veya ternsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, tüzel kişi üye tarafından yeniden belirlenir. Onur üyeleri; derneğin kuruluşuna, gelişimine ve dernek çalışmalarına katkı ve emeği geçmiş bilim, iş, sanat ve spor dünyasına mensup kişiler arasından, yönetim kuruluna önerisi ve Genel kurul kararı ile seçilirler. Onur üyeleri Genel kurul toplantı ve çalışmalarına katılır, ancak oy kullanmazlar. Türk vatandaşı olmayanların onur üyeliğine kabullerinde, yerleşim koşulu aranmaz.
2- Üyelikten çıkma ve çıkarılma Her üye, dilediği zaman istifa etmek suretiyle dernek üyeliğinden ayrılabilir. İstifa eden üyenin istifa tarihinden önceki ödenti ve diğer
borçlarını ödeme yükümlülüğü devam eder. Dernek Tüzüğü ve dernek amaçlarına aykırı davranmak suretiyle derneği maddi ve / veya manevi zarara uğratan, dernekteki dayanışma ve çalışma şevkini engelleyici ve derneğin toplumca kabul görmüş itibar ve saygınlığını zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile, Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymamakta direnenler ve Derneklere üye olabilme koşullarını kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır. Çıkartılan üye bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile demek kuruluna itiraz edebilir.
3- Üyelik Hakları Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 5:
Genel Kurul, Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı
1- Genel kurul asıl üyelerden oluşur ve her 3 yılda bir Ekim ayı içinde olağan olarak toplanır. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine de, 30 (otuz) gün içinde olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi halinde, yönetim kurulu Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya olağanüstü toplantı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi üç demek üyesini, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilebilir.
2- Genel kurula katılabilmek için üyenin yıllık ödenti borcunun bulunmaması gerekir.
3- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler; toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi; yerel bir gazetede ilan edilmek yahut kendilerine yazılı olarak veya elektronik posta ile iletmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. Ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden çok olamaz. Toplantının bir başka nedenle geri bırakılması halinde bu durum, geri bırakılma nedenleri belirtilmek suretiyle ve önceki toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ayiçinde yapılması zorunludur. Uyeler ikinci toplantıya birinci fıkradaki esaslara göre yeniden çağırılır.
4- Genel kurul toplantıları yönetim kurulunca kararlaştırılan yerde yapılır.
5- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
6- Genel kurul Dernek tüzüğüne göre, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, demek yönetim ve denetim kurulan üye tam sayısının iki katından az olamaz.
7- Genel kurul toplantıları önceden belirtilen gün, saat ve yerde yapılır, Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki, adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilerek Toplantı Başkanlık Divanını oluşturur. Genel kurul toplantılarının yönetimi, toplantı başkanlığına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve tüm tutanaklar; toplantı başkanlık divanınca imzalanarak yönetim kuruluna verilir.
8- Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
9- Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından; toplantı başkanlık divanının oluşturulmasından hemen sonra, görüşülmesi istenecek konuların, gündeme alınması zorunludur.

MADDE 6:
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı bulunan hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurulunun ibrası (aklanması)
4- Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Dernek için gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması
7 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
8- Derneğin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi
9- Derneğin giriş ödentisi ve yıllık ödentinin saptanması
10- Derneğin borçlanabileceği Iimitlerin tespiti ile yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi
11- Dernek onur üyeliğine kabul edilecekler hakkında karar alınması
12- Üyelikten çıkarılma kararlarına karşın yapılan itirazların incelenip karara bağlanması
13- Dernek tüzüğünden ve mevzuatından kaynaklanan diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 7:
Yönetim ve Denetleme Kurallarmm Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı, Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri
Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için görev yapmak üzere 11 (on bir) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşmak üzere, genel kurulca ve gizli oyla seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına gerekli yasal yetkileri vermek.
2- Yürürlükteki yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda dernek amaçlarını gerçekleştirecek faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
3-Demek için gerekli personeli aramak ve / veya görevlerine son vermek.
4- Derneğin gelir ve giderlerini usulüne ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
5- Dernek hizmetlerinin etkinliğini ve yaygınlığını sağlamak amacıyla işlev ve süresi belli, çalışma grupları oluşturmak ve bunları denetlemek.
6- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
Yönetim kurulu; genel kurulca seçilmesini takiben yapacağı ilk toplantısında, kendi arasından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle; yedek üyelerinde katılımına rağmen, üye tam sayısının yansından aşağıya düşerse genel kurul” mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 (üç) kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri
Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca ve üç yıl için seçilir.
Denetleme kurulu görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla yapar.
Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında, genel kurula sunar.

MADDE 8:
Derneğin İç Denetim Şekli
Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da ayrıca denetim yaptırılabilir. 

MADDE 9:
Derneğin Şubesinin Bulunup Bulunmayacağı
Derneğin şubesi yoktur. Ancak Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları yerine getirerek, derneğin tanıtımı ve çalışmalarının daha etkin bir biçimde yürütebilmesi için, yönetim kurulu karan ile iktisadi işletme ve / veya dernek temsilcilikleri açılabilir.

MADDE 10:
Derneğin Gelirleri
1- Üye aidatları.
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, spor yarışmaları, konferans ve panel gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
3- Derneğin var olabilecek her türlü mal varlığından elde edilecek gelirler.
4- Yapılacak bağış ve yardımlar ile dernek bünyesinde kurulabilecek, iktisadi, işletme ve benzeri organizasyonlarının faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilebilecek bağış ve yardımlardan ibarettir. 

Dernek, önceden mülki idare amirliğine bildirimde bulunmak koşulu ile yurt dışındaki kişi ve kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Dernek; Dernekler Yasasının ıürnaddesi kapsamında her türlü yardımlaşma ve işbirliğinde bulunabilir. Ayni ve nakdi yardım ve bağış alıp verebilir.

MADDE 11:
Derneğin Feshi, Tasfiyesi
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin fesih ve tasfiyesine karar verebilir. Genel kurulca derneğin feshine karar verilebilmesi için, tüzüğe göre; genel kurula katılma hakkına, sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
Birinci toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Ancak, derneğin fesih ve tasfiyesine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.
Derneğin tasfiyesi sonucu, taşınır ve taşınmaz mallan ile her türlü alacakları dahil bilcümle varlığı fesih genel kurulunun alacağı bir kararla; benzer amaçlı ve kamu yararına çalışan demek statüsünde bir başka derneğe veya yasaların öngördüğü biçimde hazineye devredilir.

MADDE 12:
Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi
Demek tüzüğünün değiştirilmesi, derneğin olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konularak Genel Kurul tarafından karara bağlanır.
Tüzük değişikliğine ilişkin karar alınabilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak; tüzük değişiklik karanı toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu ile alınabilir.

MADDE 13:
Defter ve Kayıtlar
Dernek ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca tutulması gereken tüm defterleri, dernekler biriminden veya noterden onaylı olarak tutmak zorundadır.

MADDE 14:
Gelir ve Giderlerde Usul
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış, fiş, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti vs gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu karan ile yasa ve mevzuata uygun olarak bastırılır. Demek gelirlerini toplayacak kişiler, yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek, mülki idare amirliğine onaylatılır.

MADDE 15:
Derneğin Borçlanma Biçimi
Dernek; amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususlarda borç altına girebilir. Derneğin borç altına girebilmesi için, borçlanma limitlerini tespit eden bir genel kurul karan alınması zorunludur. 

MADDE 16:
Üye Ödentileri

Demek üyeliği giriş ve yıllık ödentileri; yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile belirlenir. 

MADDE 17:
Diğer Hususlar
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Medeni Kanunu ve Dernekler ile ilgili yasalar uygulanır.